(1) Bewijsstuk 3: Jezus vervulde de Messiaanse profetieŽn (2) ProfetieŽn over Jezus' geboorte
(3) ProfetieŽn over Jezus' bediening en dood  (4) Psalm 22 als Messiaanse profetie 
(5) Jesaja 53 als Messiaanse profetie  (6) Waarschijnlijkheden en bezwaren 
   

4. Vervulling Messiaanse profetieŽn (1)

ďEn Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.Ē

Lucas 24:25-27

Het adres van de Messias

Momenteel zijn er meer dan zes en een half miljard mensen op aarde. Je kunt elk willekeurig persoon een brief sturen, maar dan moet je eerst zijn of haar adres specificeren. Alleen dan zijn de posterijen van de wereld in staat om welk persoon dan ook, waar dan ook, te vinden. Toen wij bijvoorbeeld nog in Nederland woonden was ons adres:

Familie van de Weghe

Westeinde 8

Oud Alblas

Nederland

Elke regel geeft aanvullende informatie waar de persoon gevonden kan worden. Het land specificeert een zekere natie uit meer dan 200 landen. De stad identificeert een bepaald gebied in dat land, een klein dorpje met ongeveer 2250 inwoners. Vervolgens geeft het straatadres de naam van de straat en het nummer van het huis aan die straat. De familienaam vermijdt ten slotte eventuele verwarring met andere mensen die mogelijk op dat adres wonen en het verifieert dat het adres inderdaad correct is.

Dit simpele voorbeeld toont aan dat door het geven van slechts een paar aanwijzingen het mogelijk is om ieder persoon op de gehele wereld te vinden, zelfs te midden van miljarden andere mensen.

Net zoals het postadres bevat het Oude Testament hele specifieke aanwijzingen over wanneer en hoe de Messias, Christus, gevonden kan worden. Deze adresregels zijn de Messiaanse profetieŽn, specifieke passages in de Bijbel die vele honderden jaren voor de geboorte van de Messias zijn geschreven. Elke tekst voorspelt details over Zijn geboorte, Zijn familielijn, Zijn leven en onderwijzingen, het verraad en de veroordeling, en Zijn dood en begrafenis.

Jezus van Nazareth paste zo perfect in het Oude Testament profiel van de Messias dat de schrijvers van het Nieuwe Testament (met name en het meest expliciete door MatthŽus) de door Jezus vervulde profetieŽn een essentieel onderdeel van hun bewijs maakten om de Goddelijke identiteit van Jezus aan te tonen. Zoals A.T. Pierson zegt, voegden de schrijvers van het Oude Testament ďfeature na feature, penstreek na penstreek en kleur na kleur toe, totdat, wat eerst slecht een tekening zonder kleur was, een ruwe schets, verandert in een perfect portret met de exacte kleurschakeringen van levend vlees[1]

☼ Bewijsstuk #3: Jezus vervulde alle Messiaanse profetieŽn

In de Bijbelse context betekent een profetie het uitdragen van het Woord van God in de toekomst, tegenwoordige tijd of het verleden. Een Messiaanse profetie geeft dus het Woord van God weer over het profiel of de karakteristieken van de Messias.

Er zijn honderden profetieŽn over de Messias in het Oude Testament. De aantallen variŽren van 100 [2] tot 193 [3] tot ďbijna 300Ē [4] en zelfs tot 456 passages in de Bijbel die door oudheidkundige Joodse geschriften als Messiaans geÔdentificeerd zijn. [5] Deze profetieŽn worden gevonden in alle teksten van het Oude Testament, van Genesis to Maleachi, echter de meeste significante worden in de boeken van de Psalmen en Jesaja gevonden.

Niet alle profetieŽn zijn duidelijk en sommige kunnen worden geÔnterpreteerd als de beschrijving van een gebeurtenis in de tekst zelf of als een exclusieve voorspelling over de komende Messias of als beiden. Ik zou een ieder willen aanraden geen teksten als Messiaans te accepteren alleen omdat andere dat beweren. Test het voor jezelf. Lees zelf de betreffende Oude Testament passage en trek je eigen conclusie over hoe de tekst geÔnterpreteerd moet worden. Als je niet overtuigt bent, dan schrap je deze profetie van je lijst en onderzoek je de volgende. Er zijn er zo veel dat je je kunt permitteren om erg selectief te zijn. De overblijvende profetieŽn zullen nog steeds , met grote aantallen en statistische significantie, Jezus als de Messias aanwijzen.

Selectie van Oude Testament profetieŽn over de Messias

 

Profetie

Voorspelling

Vervulling

ProfetieŽn over de geboorte van Jezus

Hij is geboren uit een maagd en Zijn naam is Immanuel

Jesaja 7:14

MatthŽus 1:18-25

Hij is de Zoon of God

Psalm 2:7

MatthŽus 3:17

Hij is van het zaad of Abraham

Genesis 22:18

MatthŽus 1:1

Hij is van de stam van Juda

Genesis 49:10

MatthŽus 1:2

Hij is van de familielijn van Isai

Jesaja 11:1

MatthŽus 1:6

Hij is van het huis van David

Jeremia 23:5

MatthŽus 1:1

Hij is geboren in Bethlehem

Micha 5:1

MatthŽus 2:1

Hij wordt voorafgegaan door een boodschapper (Johannes de Doper)

Jesaja 40:3

MatthŽus 3:1-2

ProfetieŽn over de evangeliebediening van Jezus

Zijn evangeliebediening begint in Galilea

Jesaja 9:1

MatthŽus 4:12-13

Hij maakt de lamme, de blinde en de dove beter

Jesaja 35:5-6

MatthŽus 9:35

Hij onderwijst in parabels

Psalm 78:2

MatthŽus 13:34

Hij zal Jeruzalem rijdend op een ezel binnengaan

Zacharia 9:9

MatthŽus 21:6-11

Hij wordt op een bepaalde dag gepresenteerd als de Messias

DaniŽl 9:24-27

MatthŽus 21:1-11

ProfetieŽn over het verraad en de berechting van Jezus

Hij zal de verworpen hoeksteen zijn

Psalm 118:22

1 Petrus 2:7

Hij wordt door een vriend verraden

Psalm 41:9

MatthŽus 10:4

Hij wordt verraden voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12

MatthŽus 26:15

Het geld wordt in het Huis van God gegooid

Zacharia 11:13

MatthŽus 27:5

Hij zal zwijgen tegenover zijn aanklagers

Jesaja 53:7

MatthŽus 27:12

ProfetieŽn over de kruisiging en begrafenis van Jezus

Hij zal verbrijzeld worden om onze ongerechtigheden

Jesaja 53:5

MatthŽus 27:26

Zijn handen en voeten worden doorstoken

Psalm 22:16

MatthŽus 27:35

Hij zal tezamen met de overtreders gedood worden

Jesaja 53:12

MatthŽus 27:38

Hij zal voor de overtreders bidden

Jesaja 53:12

Lucas 23:34

Hij zal door zijn eigen volk verworpen worden

Jesaja 53:3

MatthŽus 21:42-43

Hij zal zonder reden worden gehaat

Psalm 69:4

Johannes 15:25

Zijn vrienden zullen van een afstand toekijken

Psalm 38:11

MatthŽus 27:55

Zijn kleren worden verdeeld, zijn gewaad vergokt

Psalm 22:18

MatthŽus 27:35

Hij zal dorst lijden

Psalm 69:22

Johannes 19:28

Hij zal gal en azijn aangeboden worden

Psalm 69:22

MatthŽus 27:34,48

Hij zal Zijn geest aan God aanbevelen

Psalm 31:5

Lucas 23:46

Zijn beenderen zullen niet gebroken worden

Psalm 34:20

Johannes 19:33

Zijn zijde zal doorstoken worden

Zacharia 12:10

Johannes 19:34

Duisternis zal over het land komen

Amos 8:9

MatthŽus 27:45

Hij zal in het graf van een rijke man begraven worden

Jesaja 53:9

MatthŽus 27:57-60

Tabel 20- 1 : Selectie van Oude Testament profetieŽn over de Messias

Lees meer over: (2) ProfetieŽn over Jezus' geboorte


[1] A. T. Pierson , Many Infallible Proofs, Volume 2, pagina 15 zoals geciteerd door Morgan, Robert J.: Evidence and Truth : Foundations for Christian Truth (2003), pagina 51.

[2] John F. Walvoord in The Prophecy Knowledge Handbook (1990) identificeert 98 passages in het Oude Testament waar een of meerdere Messiaanse profetieŽn gevonden kunnen worden..

[3] Barton Payne geeft 191 profetieŽn in Encyclopedia of Biblical Prophecy, (1973), paginaís 665-670.

[4] Josh McDowell  in The New Evidence That Demands a Verdict (1999), pagina 164.

[5] Alfred Edersheim: The Life and Times of Jesus the Messiah (1896, 2003 edition), volume 2, pagina 710.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500