(1) Hoe kunnen we Jezus' opstanding bewijzen? (2) Bewijsstuk #4: Jezus was gekruisigd
(3) Bewijsstuk #5: Romeinse kruisiging leidde tot dood  (4) Bewijsstuk #6: Jezus stierf aan het kruis 
(5) Bewijsstuk #7: Het missende lichaam  (6) Bewijsstuk #8: Verschijningen van Jezus 
(7) Het credo in 1 Korintiërs 15:3-8 (8) Bewijsstuk #9: Sterven voor een leugen?
(9) Bewijsstuk #10: De bekering van Paulus  (10) Bewijsstuk #11: De bekering van Jacobus 
(11) Bewijsstuk #12: Niet genoeg geloof voor andere verklaringen
   

5. Is Jezus echt opgestaan? (1)

“Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.”        

Matthëus 28:5,6

Zonder Jezus' opstanding is ons geloof vruchteloos

Wanneer we geloven dat Jezus een grote morele onderwijzer was impliceert dit dat zijn onderricht waar was. Omdat Hijzelf onderwees dat Hij God was, moet Hij logisch gezien God zijn. De vijfendertig wonderen die in de vier evangeliën beschreven zijn bewijzen dat Jezus bovennatuurlijke krachten bezat. De natuurwonderen geven sterke bevestigingen van Zijn Goddelijke aanspraak. De honderden voorspellingen over de Messias uit het Oude Testament zijn allemaal (en uitsluitend) door Jezus van Nazareth vervuld.

Ondanks alle bovengenoemde imponerende bewijzen echter, staan of vallen alle aanspraken van Jezus met Zijn opstanding. Zonder de opstanding verdwijnt Zijn aanspraak dat Hij de Zoon van God is, dat betekent God-zelf in menselijk vlees, in het niets. Zonder de opstanding zal Zijn offer als een betaling voor onze zonden zonder enige betekenis zijn. Zonder de opstanding verdoen we onze tijd.

Het belang van de opstanding werd ook onmiddellijk door de apostelen onderkend en we vinden verklaring na verklaring in het Nieuwe Testament die de nadruk leggen op het belang van Jezus complete overwinning over de dood. In de woorden van Paulus: (1 Korinthiërs 15:13-22, nadruk toegevoegd):

“En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.  En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.”

Jezus' opstanding is het ultieme wonder dat God ons heeft gegeven om zonder enige twijfel te bewijzen dat Jezus inderdaad (de Zoon van) God is. Niemand in de geschiedenis heeft ooit met succes beweerd zichzelf uit de dood te hebben laten verrijzen. Ook is er geen andere wereldreligie die aanspraken maakt op een wonder zoals de opstanding of zelfs maar iets wat dichtbij iets van deze omvang komt.

De alom gerespecteerde geleerde William Lane Craig schrijft: [1]

Zonder het geloof in de opstanding zou het Christelijke geloof niet hebben kunnen ontstaan. De discipelen zouden vermorzelde en verslagen mannen zijn gebleven. Zelfs als ze hadden volgehouden om Jezus als hun geliefde onderwijzer te herinneren, zou Zijn kruisiging voor altijd enige hoop dat Hij de Messias hebben doen zwijgen. Het kruis zou het verdrietige en beschamende einde van Zijn carrière zijn gebleven. Het bestaan van het Christendom hangt op de overtuiging van de vroege discipelen dat God Jezus uit de doden heeft laten opstaan.”

Het bestaan van een spirituele wereld

De opstanding bewijst Jezus zijn Godheid, maar het geeft ons ook een vluchtige blik in het bestaan van een andere wereld; een spirituele wereld. Zoals we eerder hebben bestudeerd[2] wijst de wetenschappelijke analyse van de Big Bang naar het bestaan van op zijn minst zes andere dimensies. Hun aanwezigheid kan theoretisch worden bewezen, maar we hebben niet de mogelijkheid om ze te observeren. Insgelijk geeft Zijn opstanding ons inzicht in een dimensie die buiten ons begrip ligt. Jezus ging daarheen toen Hij stierf en kwam weer terug toen Hij opstond. De geschriften over de opstanding vertellen ons dat Jezus daarna in een fysiek lichaam verscheen, maar dat Hij ook ogenblikkelijk kon verschijnen en verdwijnen. (Johannes 20:19-29).

Hoe kunnen we Jezus' opstanding bewijzen?

Hoe kun je de meest buitensporige bewering uit de geschiedenis van de mensheid bewijzen? Hoe bewijs je dat 2000 jaar geleden een timmerman die als een misdadiger ter dood werd gebracht en drie dagen daarna weer tot leven kwam om aan een aantal van Zijn volgelingen te verschijnen? Ondanks het feit dat er slechts weinig geschreven historische documenten uit die dagen bewaard zijn gebleven, is het toch mogelijk om een overtuigende argumentatie, gebaseerd op een solide fundatie van feiten, op te bouwen over de opstanding van Jezus. We zullen deze zaak in drie logische stappen doornemen:

  • Jezus stierf aan het kruis. Om de opstanding te bewijzen moeten we eerst vaststellen dat Jezus inderdaad aan het kruis is gestorven. Als Hij het overleefde is elke aanspraak op een opstanding slechts een verregaande misleiding geweest. Alleen als we kunnen bewijzen dat het voor Hem niet mogelijk geweest zou zijn om het kruis te overleven kunnen we de volgende stap in ons onderzoek nemen.
  • Drie dagen nadat Hij werd begraven werd zijn graf leeg aangetroffen. Wat is er, na Zijn dood, met het lichaam van Jezus gebeurd? Kon men het gestolen hebben of was het misschien door beesten opgegeten? Of werd het, zoals de evangeliën beweren, begraven? En als dat zo was, was dan de zondag daarna het graf leeg? En zo ja, wat was er dan met het lichaam gebeurd? Het ontbrekende lichaam op zich bewijst niets, maar het lege graf is een noodzakelijke conditie voor de opstandingaanspraken. Als er een alternatieve, door bewijs ondersteunde, uitleg is, of indien zelfs Zijn lichaam gelokaliseerd en geïdentificeerd zou kunnen worden, dan zouden alle aanspraken op een opstanding instorten.
  • Hij verscheen aan ooggetuigen om te bewijzen dat hij weer levend was. Om te bewijzen dat Hij na Zijn dood weer tot het leven was teruggekeerd, is het beslist noodzakelijk om de ontmoetingen met de ooggetuigen die Hem in leven zagen, te onderzoeken. Exorbitante aanspraken vragen exorbitante getuigenissen. Om dus de aanspraak op de opstanding te valideren, moeten we de getuigenissen van zoveel mogelijk mensen onderzoeken. Bereid je op een echte verrassing voor. Niet alleen vertellen de evangeliën over de opstanding van Jezus, maar zijn er ook getuigenissen van de andere Nieuwe Testament schrijvers, de leiders van de vroege kerk en de bekeringen van sommige opmerkelijke individuen.

Eerst zullen we systematisch alle bewijzen voor Jezus' opstanding presenteren. Vervolgens zullen we de belangrijkste alternatieve theorieën, waarmee critici proberen de opstanding “weg” te redeneren, onderzoeken.

Lees meer over: (2) Bewijsstuk #4: Jezus was gekruisigd


[1] William Lane Craig , Knowing the Truth about the Resurrection, (1988), pagina’s 116-117.

Windmill Ministries - Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging  voor het Christendom
Home - Sitemap - Over Ons - Steun Ons - Neem Contact Op - Copyright - Boeken - DVDs

Vertel een vriend over deze pagina: 

SIP's Top Christian Books Sites - Free Traffic Sharing Service! JCSM''s Top 1000 Christian Sites - Free Traffic Sharing Service! Top Christian Web Sites The Fundamental Top 500