Sitemap of Windmill Ministries -
Christian Apologetics

Overview of Prepared to Answer:

Introduction

Preface

Structure of the Material

Christians Apologetics and Truth

Overzicht (Dutch - Nederlands):

Christelijke Apologetiek - Geloofsverdediging

Introductie

Persoonlijk Voorwoord

Structuur van het Materiaal

Christelijke Apologetiek en geloofsverdediging

     Waarheid en absolute waarheid

Does God Exist?

1 How to Prove God's Existence?

2 Studying the Big Bang

 

3 Earth, No Ordinary Rock

    Exhibit #3: Rare Earth

    Likelihood of other Habitable Planets

    Exhibit #4: Designed for Discovery

 

4 Simple Life Forms: an Oxymoron  

    Exhibit #5: Life Cannot Have Started by Chance

    Building DNA - Molecular Machines

    More Complications - Evolutionary Explanations

 

5 From Bacteria to Human Beings

    Exhibit #6: No Mechanism for Evolution

    A Closer Look at DNA

    Exhibit #7: The Fossil Record 

 

6 More Compelling Evidences - Exhibit #8: Age of the Human Race

    Exhibit #9: Irreducible Complex Machines

    Exhibit #10: Symbiotic Relationships

    Exhibit #11: The Law of Entropy

    Exhibit #12: The Watchmaker Argument

    Exhibit #13: The Morality Argument

    Exhibit #14: The Testimony of Silence

    Exhibit #15: Extra Dimensionality

    Exhibit #16: Near Death Experiences

Bestaat God? (Dutch - Nederlands)

1 Hoe Kunnen We God's Bestaan bewijzen? - het evolutiemodel

     Scheppingsmodel en Big Bang tijdslijn

 

2 Bestuderen van de Big Bang - hoe kon de Big Bang gebeuren?

     Structuur en rangorde

 

3 Aarde, Geen Ordinair rotsblok

     Bewijsstuk #2: Unieke Aarde

     Hoe buitengewoon is onze planeet?

     Bewijsstuk #4: Ontworpen voor onderzoek

 

4 Simpele levensvormen: een oxomoron

     Bewijsstuk #5: Leven is niet toevallig ontstaan

     Bouwen van DNA - moleculaire machines

     Meer complicaties - evolutionaire verklaringen

  

5 Van bacterie tot mens - natuurlijke selectie 

     Bewijsstuk #6: Er is geen mechanisme voor evolutie

     Een nader onderzoek van DNA

     Bewijsstuk #7: De gevonden fossielen

 

6 Meer overtuigende bewijzen - Bewijsstuk #8: Leeftijd van de mens 

     Bewijsstuk #9: Onreduceerbaar complexe machines

     Bewijsstuk #10: Symbiotische relaties

     Bewijsstuk #11: The wet van entropy

     Bewijsstuk #12: Het horlogemaker argument

     Bewijsstuk #13: Het moraliteits argument

     Bewijsstuk #14:  Het bewijs van de stilte

     Bewijsstuk #15: Extra dimensionaliteit

     Bewijsstuk #16: Bijnadoodervaringen (BDE's)

 

Samenvatting van de bewijsstukken dat God bestaat

Is the Bible True?

1 Can the Bible be Trusted? - What is the Bible?

     Overview of the Old Testament

     Overview of the New Testament

     Bible Translations and Scholars

 

2 The Texts and Books of the Old Testament

      Exhibit #1: The Dead Sea Scrolls

      Exhibit #2: The Septuagint or LXX

      Exhibit #3: Canon of the Old Testament

      Exhibit #4: Authorship of the Pentateuch

      Exhibit #5: Authorship of Isaiah

      Exhibit #6: Authorship of Daniel

 

3 TheTexts of the New Testament - Exhibit #7: Manuscript Evidence

      Exhibit #8: Early Church Leaders' Letters

      Exhibit #9: Creeds in the New Testament

      Exhibit #10: Canon of the New Testament

 

4 Authorship and Dating of the New Testament 

      Exhibit #11: Synoptic Gospels and Acts

      Exhibit #12: The Gospel of John

      Exhibit #13: The Epistles of Paul

 

5 The "Lost Books" of the New Testament

      Gnosticism and the gnostic movement

      The Nag Hammadi Library

      Exhibit #14: The "Lost" books were never lost

 

6 The Historical Reliability of the Bible

      Exhibit #15: Biblical Archaeology of the Old Testament

(1) Silver Scrolls

(2) Sodom and Gomorrah

(3) Nuzi or Nuzu Tablets

(4) Price of a Slave

(5) Conquest of Jericho

(6) City of Shiloh

(7) House of David

(8) Kings of Israel and Judah

(9) Cyrus Cylinder

      Exhibit #16: Biblical Archaeology of the New Testament

(1) House of Simon Peter

(2) Bones of Caiaphas

(3) Pilate Inscription

(4) Bones of a Crucified Man

(5) Pool of Bethesda

(6) Erastus, Treasurer of Corinth

      Exhibit #17: The Ancient Chinese Writings

 

7 Other Writers - Exhibit #18: Confirmations of Non-Christian Writers 

      Testimony of Flavius Josephus

      Writings of Cornelius Tacitus

      Other Non-Christian Writers about Christianity

 

8 Can We Trust the Witnesses? - Exhibit 19: Honest Testimony

     More about the Gospels, Acts, Paul

(1) Gospel of Matthew

(2) Gospel of Mark

(3) Gospel of Luke and Acts

(4) Gospel of John

(5) Paul's Epistles

     Internal Criteria for Honest Testimony

(1) Did They Know What They were Talking about?

(2) Are there Specific Irrelevant Details?

(3) Self-Damaging Information?

(4) Are the Documents Consistent?

(5) Is there Evidence of Exaggeration?

     External Criteria for Honest Testimony

(1) Is there a Motive for Falsification?

(2) Confirmation from Other Sources?

(3) Confirmation from Archaeology?

(4) Could Contemporaries Verify the Stories?

Is de Bijbel te vertrouwen?  (Dutch - Nederlands)

1 Is de Bijbel te vertrouwen? - wat is de Bijbel?

     Overzicht van het Oude Testament

     Overzicht vanhet Nieuwe Testament

     Bijbelvertalingen en bijbelgeleerden

 

2 Tekst en boeken van het Oude Testament

     Bewijsstuk #1: De Dode Zeerollen

     Bewijsstuk #2: De Septuagint of LXX

     Bewijsstuk #3: Canonvorming v/h Oude Testament

     Bewijsstuk #4: Auteurschap van de Thora

     Bewijsstuk #5: Auteurschap van Jesaja

     Bewijsstuk #6: Auteurschap van Daniel

 

3 De teksten van het Nieuwe Testament - Bewijsstuk #7: Manuscriptent

     Bewijsstuk #8: Brieven van de vroege kerk

     Bewijsstuk #9: Credo's in het Nieuwe Testament

     Bewijsstuk #10: Canonvorming v/h Nieuwe Testament

 

4 Auteurschap en datering van het Nieuwe Testament

     Bewijsstuk #11: Synoptische evangelien en Handelingen

     Bewijsstuk #12: Evangelie van Johannes

     Bewijsstuk #13; Epistels van Paulus

 

5 De "verloren boeken"  van het Nieuwe Testament

     Gnosticisme, gnostiek en de gnostische beweging

     De Nag Hammadi geschriften

     Bewijsstuk #14; De "verloren" boeken waren nooit verloren

 

6 De historische betrouwbaarheid van de Bijbel

      Bewijsstuk #15: Oud Testament archeologie

(1) Zilveren rollen

(2) Sodom and Gomorra

(3) Nuzi or Nuzu kleitabletten

(4) Prijs van een slaaf

(5) Verovering van Jericho

(6) De stad Silo

(7) Huis van David

(8) Koningen van Israel en Juda

(9) Cyrus Cilinder

      Bewijsstuk #16: Nieuw Testament archeologie

(1) Huis van Simon Petrus

(2) Beenderen van Kajafas

(3) Pilatus inscriptie

(4) Beenderen van de gekruisigde man

(5) Bad van Bethesda

(6) Erastus, rentmeester van Korinte

      Bewijsstuk #17: Chinese geschreven schrift

 

7 Bewijststuk #18: De getuigenis van niet-christelijke schrijvers

     Flavius Josephus

     Cornelius Tacitus

     Andere niet-Christelijke schrijvers

 

8 Zijn de getuigen te vertrouwen? - Bewijsstuk #19: Eerlijke getuigen

     Meer over de evangelisten en Paulus

(1) Evangelie van Mattheus

(2) Evangelie van Marcus

(3) Evangelie van Lucas en Handelingen

(4) Evangelie van Johannes

(5) Brieven van Paulus

     Interne criteria voor eerlijke verslagen

(1) Wisten ze waar ze het over hadden?

(2) Zijn er specifieke, irrelevante details

(3) Is er zelfbelastende informatie?

(4) Zijn de verslagen consistent?

(5) Is er bewijs van overdrijven?

     Externe criteria voor eerlijke verslagen

(1) Is er een motief voor falsificatie?

(2) Bevestiging van andere bronnen?

(3) Bevestiging van archeologie?

(4) Konden tijdgenoten de verhalen bevestigen?

Samenvatting van de bewijsstukken dat de Bijbel waar is

Is Jesus God?

1 Can We Prove that Jesus is God?

      Dating Jesus' Birth and Resurrection

      The Evidences for the Divinity of Jesus

 

2 Lord, Liar or Lunatic, Who Did Jesus Say He Was?

      Exhibit #1: Lord, Liar, Lunatic?

 

3 Miracles are Supernatural,

      Exhibit #2: Miracles, Signs of Jesus' Divine Powers

      Feeding the 5,000

 

4 Exhibit#3: Fulfillment of Messianic Prophecies

     Prophecies about Jesus' Birth

     Prophecies about Jesus' Ministry and Crucifixion

     Psalm 22 as Messianic Prophecy

     Isaiah 53 as Messianic Prophecy

     Probabilities and Alternative Explanations

 

5 Did the Resurrection Really Happen?

     Exhibit#4: Jesus was Crucified under Pilate

     Exhibit#5: Roman Crucifixion Led to Death

     Exhibit#6: Jesus Died on the Cross

     Exhibit#7: The Evidence of the Missing Body

     Exhibit #8: The Resurrection Appearances

     The Resurrection Creed: 1 Corinthians 15

     Exhibit #9: Would You Die for a Lie?

     Exhibit #10: The Conversion of Saul to Paul

     Exhibit #11: The Conversion of James

     Exhibit #12; Not Enough Faith for Other Explanations

 

Is Jezus God?

1 Kunnen we bewijzen dat Jezus God is?

      Datering van Jezus' geboorte en kruisiging

      De bewijzen voor de goddelijjkheid van Jezus

 

2 Wie zei Jezus dat Hij was?

      Bewijsstuk #1: Heer, leugenaar of waanzinnige

 

3 Wonderen zijn bovennatuurlijke daden

      Bewijsstuk #2: Jezus' wonderen tonen zijn Godheid

      Wonderbare broodvermenigvuldiging

 

4 Bewijsstuk #3: Vervulling van de Messiaanse profetieen

     Profetieen  over de geboorte van Jezus

     Profetieen over Jezus' bediening en dood aan het kruis

     Psalm 22 als Messiaanse profetie

     Jesaja 53 als Messiaanse profetie

     Waarschijnlijkheden en alternatieve verklaringen

 

5 Is Jezus echt verrezen uit de dood?

     Bewijsstuk #4: Jezus was gekruisigd onder Pontius Pilatus

     Bewijsstuk#5: Romeinse kruisiging leidde tot dood

     Bewijsstuk#6: Jezus stierf aan het kruis

     Bewijsstuk#7: het bewijs van het missende lichaam

     Bewijsstuk#8: De verschijningen van Jezus

     Het credo in 1 Korintiers 15:3-8

     Bewijsstuk#9: Zou jij voor een leugen sterven?

     Bewijsstuk#10: De bekering van Saulus naar Paulus

     Bewijsstuk#11: De bekering van Jacobus, de broer van Jezus

     Bewijsstuk#12; Niet genoeg geloof voor andere verklaringen

 

Samenvatting van de bewijsstukken dat de Jezus God is

Is the Bible Inspired by God?

1 Can We Prove that the Bible is Inspired by God?

 

2 Scientific Revelations in the Bible

     Exhibit#1: The Genesis Creation Account

     Exhibit#2: We Descent from Adam, Eve and Noah

     Exhibit#3: Telomeres - We cannot Live Forever

     Exhibit#4: The Ark of Noah

     Exhibit #5: Timing of Circumcision

     Exhibit#6: Hygiene and Contagious Diseases

     Exhibit #7: Dietary Rules for Health

     Exhibit #8: Rules Against Incest

 

3 Fulfilled Prophecies - Foretelling the Future

     Fulfilled Non-Messianic Prophecies

     Exhibit#9: Isaiah's Cyrus Prophecy

     Exhibit#10: Daniel's World Empire Prophecy

     Exhibit#11: Ezekiel's Tyre Prophecy

     Exhibit #12: Jesus' Jerusalem Prophecy

     Fulfilled Messianic Prophecies

     Exhibit #13: Daniel's Seventy-Seven Prophecy

     Exhibit #14: Other Messianic Prophecies

 

4 Unity of the Bible - Many Books, One Story 

     Exhibit #15: the Plan of Redemption

     The Problem of Sin

     Animal Sacrifice in the Old Testament

     Jesus the Lamb of God

     Summary and Conclusions

 

5 More Proofs  for Divine Inspiration - Exihibit #16: Changed lives

     Exhibit #17: Testimony of Jesus Christ

 

6 Some Intriguing Observations in the Bible

     Illustration #1: The Bible codes

     Illustration #2: Sevens in the Bible

     Illustration #3: Isaac and Jesus

     Illustration #4: The Jewish Tribal Camps

 

Is de Bijbel geinspireerd door God?

1 Is de Bijbel het Woord van God?

 

2 Wetenschappelijke onthullingen in de Bijbel

     Bewijsstuk #1: Het Genesis' scheppingsverhaal

     Bewijsstuk #2: Afstamming van Adam, Eva en Noach

     Bewijsstuk #3: Telomeren - we kunnen niet eeuwig leven

     Bewijsstuk #4: De ark van Noach

     Bewijsstuk #5: De dag van besnijdenis

     Bewijsstuk #6: Hygiene en besmetting

     Bewijsstuk #7: Een gezond Bijbels dieet

     Bewijsstuk #8: Regels tegen incest

 

3 Vervulde profetieen - voorspellen van de toekomst

     Vervulde niet-Messiaanse profetieen

     Bewijsstuk #9: Jesaja's profetie over Cyrus

     Bewijsstuk #10: Daniel's profetie over de wereldmachten

     Bewijsstuk #11: Ezechiel's profetie over Tyrus

     Bewijsstuk #12: Jezus' profetie over Jeruzalem

     Vervulde Messiaanse profetieen

     Bewijsstuk #13: Daniel's zeventig weken

     Bewijsstuk #14: Andere Messsiaanse profetieen

 

4 Eenheid van de Bijbel - vele boeken, 1 verhaal 

     Bewijsstuk #15; het plan van verlossing

     Het probleem van zonde

     Het offeren van dieren in het Oude testament

     Jezus, het Lam van God

     Samenvatting en conclusies

 

5 Meer bewijzen - Bewijsstuk #16: Veranderde levens

     Bewijsstuk #17: Getuigenis van Jezus Christus

 

6 Enige intrigerende observaties in de Bijbel

     Illustratie #1: Bijbelcodes

     Illustratie #2: Zevens in de Bijbel

     Illustratie #3: Isaak - een profetie over Jezus

     Illustratie #4: Het kampement van Israel

 

Samenvatting van de bewijsstukken dat de Bijbel God's woord is

What Do Others Believe?

1 What do people believe?

     Biblical Christianity

     The World Religions

 

2 The Flavors of Christianity - a Brief History

     The Roman Catholic Church

     The Eastern Orthodox Church

     The Protestant Churches

     Christian Cults

     Comparisons and Conclusions

 

3 Hinduism - background and beliefs

     Teachings, the Founder and Writings

     Hinduism vs. Christianity

     Conclusions from an Apologetics Perspective

 

4 Buddhism - background and beliefs  

     Teachings, the Founder and Writings

     Buddhism vs. Christianity

     Conclusions from an Apologetics Perspective

 

5 Islam - background

     Belief about God

     Islam - Basic Teachings

     Islam - Mohammad - the Founder

     Islam - History

     Islam - the Qur'an - the Writings

     Islam compared to Christianity

     Islam - Apologetics Conclusions

 

6 Christianity and the Other World Religions

Wat geloven anderen?  (Dutch - Nederlands)

1 Wat geloven andere mensen?

     Bijbelgebaseerd Christendom

     De wereldgodsdiensten

 

2 De Christelijke stromingen - een korte geschiedenis

     De Rooms Katholieke Kerk

     De Oosters Orthodoxe Kerk

     De Protestante kerken

     Christelijke Sekten

     Vergelijkingen en conclusies

 

3 Hindoeisme - achtergrond en geloof

     Hindoeisme - doctrines, grondlegger en geschriften

     Hindoeisme en het Christendom

     Conclusies vanuit de Christelijke apologetiek

 

4 Boeddhisme - achtergrond en geloof

     Boeddhisme - doctrines, grondlegger en geschriften

     Boeddhisme en het Christendom

     Conclusies vanuit de Christelijke apologetiek

 

5 Islam - achtergrond

     Geloof over God

     Islam - fundamentele doctrines

     Islam - de profeet Mohammed

     Islam - Geschiedenis

     Islam - de Koran

     Islam in vergelijking met het Christendom

     Islam - conclusies

 

6. Het Christendom en de andere religies

Afterword and Appendices

Personal Afterword

A Literature for Further Reference

B Dating Rocks, Fossils and Bones

C Fifty Questions to Ask an Evolutionist  

D Early Christian Creeds

Overview of the Exhibits

16 Exhibits for the Existence of God

19 Exhibits for the Reliability of the Bible

12 Exhibits for Jesus Being God

17 Exhibits for the Inspiration of the Bible

8 Exhibits for the Uniqueness of Christianity

Devotionals and Poems

Devotionals and Poems

 

Repentance

Circle of Folding Hands

Father in Heaven

I Heard the Stories Many Times

Singing during the Hard Times

The Simple Poem

Tears

The Animal Shelter

Gedichten en inspirerende verhalen

Gedichten en inspirerende verhalen

 

Mijn Oma

Zaterdagnacht

Ribbels

Onze Kinderen

Vergeving

Wijsheid

Als Jezus ver weg is

Mijn Nederland

God luistert

Jezus gaat voorop

Vogels

Mijn vriendin

Delen wat me het dierbaarste is

Stille wateren

Volgens Uw woorden

Zussen

Opnieuw geboren

U bleef roepen

Steeds dichterbij

Afgedwaald

Mijn zorgen

De lege kerk

En toch...

Leven om U te eren

De tijd...

Tevredenheid

Uw wil geschiedde

Van veel waarde

Mijn 'hartsvriendin'

Gebed voor Jorn, Luuk en Anne

Mijn jeugdvriendin en 'zus'

Haar grootste geschenk

Brief aan de hemel

Waarom?

De rijkdom in mijn leven

Zingen als de vogels

 

Het dierenasiel

Resource Center

Resource Center Overview

Audio Resource Center (podcast and MP3)

Video Resource Center (testimony and teachings)

Request Resources and Books

Look Inside Prepared to Answer

 

Article - 15 Compelling Evidences for God's Existence

Article - 12 Compelling Evidences for the Truth of the Bible

Article - the Genesis Creation account

Article - the Dead Sea Scrolls

Article - the Septuagint or LXX

Article - the Silver Scrolls - the Oldest Biblical Texts

Article - the Destruction of Sodom and Gomorrah

Article - Jesus' Resurrection - Beyond Reasonable Doubt

Article - Jesus' Miracles - Signs of Divine Powers?

Article - Would You Die for a Lie?

Article - the Conversion of Saul to Paul

Article - the Evidence of the Empty Grave

Article - Were the Apostles Deceived?

Article - Bible: Original Text versus Translations

Article - The Ark of Noah

Article - Only Jesus claims to be God

Article - Only Christianity offers a Complete Plan of Redemption

Article - Divine Accomplishment versus Human Achievement

Article - Did They have a Reason to Lie?

Article - The Phoenix Mars Lander -is there Life on Mars?

Article - The Theory of Evolution - True or False?

Article - The Virgin Birth of Jesus - Did it Really happen?

 

Links to Other Websites

and more web resources

Hulpmiddelen  (Dutch - Nederlands)

Boeken en DVDs

Resource en Hulpmiddelen Centrum

Het Christendom is Gebaseerd op Feiten, niet Fantasie!

De Bijbel: originele tekst versus vertalingen

Jezus' opstanding: zou jij voor een leugen sterven?

Evolutietheorie - 150 jaar leugens en bedrog?

 

Gefundeerd geloof in de media:

Reformatorisch Dagblad (1)

Reformatorisch Dagblad (2)

Kabelkrant

De Klaroen

De Stentor

Uitgeverij Medema

Antique Family Bible Store

Antique Family Bible Store
Antique Dore Illustrated Works
18th and 19th Century Bibles
Antique Christian Books
Antique Dutch Family Bibles

Other Information

Home page

Table of Contents

About Windmill Ministries - Christian Apologetics

Read Rob's interview by FaithReaders as featured author.

Support Windmill Ministries - Christian Apologetics

Request a Presentation or Talk

Contact Windmill Ministries - Christian Apologetics

Copyright Statement

Press Release for Prepared to Answer

Prepared to Answer - Flyer 1

Prepared to Answer - Flyer 2

 

Rental River Cabin in the Woods

Overige informatie  (Dutch - Nederlands)

Home page

Over Windmill Ministries 

Ondersteun Windmill Ministries 

Contact Informatie Windmill Ministries 

Short Topics

Apologetics and Evidences

Creation vs. Evolution

Canon of the Old Testament

Canon of the New Testament

 

Windmill Ministries - Newsletter January 2008

Windmill Ministries - Newsletter February 2008

Windmill Ministries - Newsletter March 2008

Windmill Ministries - Newsletter April 2008

Windmill Ministries - Newsletter June 2008

Windmill Ministries - Newsletter August 2008

Windmill Ministries - Newsletter November 2008

Windmill Ministries - Newsletter Christmas 2009

Windmill Ministries - Newsletter Spring 2009